Mobilní domy a stavební úřad

Přestože mobilní domy nejsou uvedeny ve stavebním zákoně, svou funkcí spadají do režimu zákona č. 183/2006 Sb., který je definuje jako výrobek plnící funkci stavby.

Dle ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona se za stavbu považuje také výrobek plnící funkci stavby a stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Rozdíl mezi výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou je v místě, kde vznikají. Stavba vzniká na staveništi (z jednotlivých výrobků) a za její provádění je zodpovědný zhotovitel (stavební podnikatel), nebo stavebník v případě provádění stavby svépomocí, zatímco výrobek vzniká ve výrobním závodě a výsledné vlastnosti garantuje výrobce. Nicméně požadavky na stavbu i na výrobek plnící funkci stavby musí být stejné.

Výhodou mobilních domů je zjednodušení celého povolovacího procesu na rozdíl od klasických staveb. Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 16. stavebního zákona platí, že výrobek plnící funkci stavby, ať bude užíván kýmkoliv, pro svoji realizaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, a po realizaci se nekolauduje. Stavebník tak osazuje mobilní dům na pozemek na základě pravomocného územního rozhodnutí, nebo účinné veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující, popř. na základě územního souhlasu.

O tom, zda můžete na svůj pozemek mobilní dům umístit, rozhoduje stavební úřad, a to na základě stavebního zákona. K tomu, aby vše proběhlo hladce, budete muset splnit několik podmínek.

Vaše stavba musí splňovat :

  • být v souladu s cíli územního plánování
  • být v souladu s charakterem území
  • být v souladu s místní infrastrukturou
  • být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
  • být v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádějících stavebních předpisů

Po podepsání Smlouvy o zhotovení Vám bude připravena projektová dokumentace pro umístění stavby na Vašem pozemku, spolu s podrobným návodem, jak postupovat při přípravě podkladů pro stavební úřad.